hruba stavba bratislava, stavba na kluc bratislava, projekt rodinnych domov

Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď...

Názvoslovia  - úžitková, obytná, zastavaná plochaV tomto článku si povieme čo znamenajú (resp. ako ich vypočítame) pojmy, ktoré sú často používané v projektoch resp. požadované stavebným úradom pri vybavovaní stavebného povolenia. Obytná plocha

Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností v dome/byte.  Medzi obytné miestnosti sa považujú: obývacie izby, detské izby, spálne, pracovne, hoby miesnosti, hostovské izby atď...Medzi obytné miestnosti sa nepočíta príslušenstvo domu. 

Kuchyňa, ktorá má plochu viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť (ako v našom prípade), čiže sa započítava do obytnej plochy domu.

Obytná plocha

Užitková plocha

Súčet všetkých podlahových plôch domu /bytu/.  Ak chceme vypočitať pre užitkovú plochu pre celý dom tak spočítavame plochy miestností zo všetkých podlaží domu. V našom prípade je to súčet podlahových plôch miestností, ktoré sa nachádzajú na 1.NP a 2.NP.

Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií.... sa do úžitkovej plochy nepočítajú.  Pozor pri kúpe napr. bytu kde veľmi často do tejto plochy počítajú predajcovia aj tieto časti aby navýšili metráže nehnuteľnosti.

Úžitková plocha

Príslušenstvo domu (bytu)

Vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske funkcie alebo slúžia na osobnú hygienu.

Do tochto zoznamu miestností patria predsiene, chodby, komory, schodiska, technickej miestnosti, WC a kúpeľne na 1.NP a kúpeľne a chodby na 2.NP.

prislušenstvo domu

Zastavaná plocha

Zastavaná plocha je plocha podlažia (prízemia), resp. plocha stavby ktorá je v kontakte s terénom. Pozor do zastavanej plochy domu sa počíta aj kolmý priemet dalších podlaži ak su odlšné oproti prízemiu. 

Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií.... sa do zastavanej plochy nepočítajú. 

Zastavaná plocha

Koeficient zastavania

Je to pomer medzi zastavanou plochou a plochou parcely.Tento koeficient väčšinou určuje uzemný plán obce.

Rodinné domy mavajú koeficient zastavania, resp. index zastavaných plôch v rozmedzí 0,2 až 0,5 (20% až 50%). Štandartne je to okolo 25% .

Koeficient voľných plôch

Udáva pomer voľnej plochy k celkovej ploche pozemku, je opakom koeficientu zastavania.

Koeficient spevnených plôch

Tento index predstavuje pomer medzi  plochou spevnených plôch a plochou pozemku.

V našom prípade sa za spevnené plochy považujú odkvapové chodníky, terasa, prístupový chodník, exteriérové schodisko a plocha na parkovanie auta.

Koeficient spevnených plôch

Koeficient zelene

Udáva sa v percentách a určuje veľkosť vegetačných zelených plôch na teréne k celkovej ploche pozemku. Do týchto plôch sa nezapočítavajú plochy zelených striech.

Koeficient zelene

Uličná čiara

Je záväzná čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor, pričom je možné od nej ustúpiť do hĺbky zástavby a nesmie sa prekročiť /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/, ak to v danej lokalite povoľuje územný plán.

Stavebná čiara

Je záväzná čiara, ktorá vymedzuje hranicu umiestnenia objektu v súvislosti s verejným priestorom. Je možné od nej ustúpiť smerom dovnútra pozemku a nie je ju možné prekročiť smerom k ulici /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/. Polohu stavebnej čiary ako aj povolený rozsah ustúpenia smerom dovnútra pozemku určuje územný plán.

Stavebná čiara

Ďalšie články