hruba stavba bratislava, stavba na kluc bratislava, projekt rodinnych domov

Názvoslovia- rodinný dom, miestnosť, obytná miestnosť, podlažie atď..

Obytná miestnosť, podlažie, podkrovie, Základné pojmy v stavebníctve s ktorými sa stretnete pri rodinných domoch.

Rodinný dom – budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, môže mať najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie

Miestnosť – vnútorný priestor domu, ktorý je určený na dlhodobé užívanie

Obytná miestnosť – miestnosť, ktorá svojim stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na dlhodobé bývanie a spĺňa nasledujúce kritéria :

-        má priame denné osvetlenie

-        má priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie

-        má priame alebo dostatočne účinné nepriame vykurovanie

-        má dostatočnú tepelnú a akustickú ochranu stavebnými konštrukciami

-        najmenšia podlahová plocha je 8,0m², ak tvorí byt jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 16,0 m²

Svetlá výška obytných miestností musí byt najmenej 2400 mm, odporúča sa 2600 mm. Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 2300 mm, odporúča sa 2400 mm.

Podlažie – časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami

Podzemné podlažie – každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej časti nižšie ako 800 mm pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5000 mm po obvode rodinného domu

Nadzemné podlažie – každé podlažie, pre ktoré neplatí definícia podzemného podlažia

Podkrovie – vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu

Povala – vnútorný priestor domu vymedzený strešnou konštrukciou, ktorý je prístupný obvykle z posledného nadzemného podlažia bez účelového využitia

Ďalšie články